Трускавець - Все про місто-курорт - Влада міста

главная


главная  МІська лікарня


Комунальне підприємство «Трускавецька міська лікарня»
Горизонтальная линия в HTML
Адреса підприємства: м.Трускавець,вул. Данилишиних, 62

Стасик Ігор Степанович
в.о. головного лікаря

Горизонтальная линия в HTML
Основні види діяльності Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня»
Горизонтальная линия в HTML
Проведення профілактичних заходів по попередженню і зни¬женню захворюваності, інвалідності і смертності
Раннє і своєчасне виявлення хворих
Організація і здійснення диспансеризації населення (здо¬рових і хворих), осіб з пограничними станами і підвищеним ризиком захворювання серцево-судинними, онкологічними і іншими захворюван¬нями
Організація і проведення заходів по санітарно-гігієнічному вихованню населення, пропаганда здорового способу життя
Надання кваліфікованої медичної допомоги населенню міста по дільнично-територіальному принципу
Надання першої і невідкладної медичної допомоги хворим при гострих і раптових захворюваннях, хронічних захворюваннях, в тому числі надання медичної допомоги на дому хворим, які по стану здоров’я і характеру захворювання не можуть відвідувати поліклініку
Своєчасна госпіталізація осіб, які потребують стаціонарного лікування.
Забезпечення відновного лікування хворих.
Проведення всіх видів профілактичних заходів.
Динамічне спостереження за станом здоров’я дітей і підлітків.
Проведення протиепідемічних заходів (спільно з CEC):
Щеплення, виявлення інфекційних хворих, динамічне спостереження за особами, які були в контакті з заразними хворими і реконвалесцентами
Експертиза тимчасової і стійкої непрацездатності хворих, видача і продовження листків непрацездатності, довідок, трудових рекомендацій, відбір на санаторно-курортне лікування.
Направлення на МСЕК осіб з ознаками стійкої втрати пра¬цездатності.
Проведення заходів по підвищенню кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу.
Втілення передових методів діагностики, лікування і прогре¬сивних форм організації праці.
Окрім того, Комунальне підприємство «Трускавецька міська лікарня» здійснює будь-які інші види гос¬подарської діяльності, які не заборонені діючим в Україні законодав¬ством, в тому числі, використання в медичній практиці наркотичних засо¬бів, психотропних речовин та прекурсорів.
Горизонтальная линия в HTML
Господарська, економічна та соціальна діяльність Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня»
Горизонтальная линия в HTML
Основними узагальнюючими показниками результатів госпо¬дарської діяльності Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» є рівень забезпечення пацієнтів медичною допомогою.

Комунальне підприємство «Трускавецька міська лікарня» самостійно планує свою діяльність і визна¬чає перспективи розвитку, виходячи з обсягів робіт та послуг, а та¬кож необхідності виробничого та соціального розвитку Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня»

Відносини Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» з іншими підприємствами, устано¬вами, організаціями в усіх сферах господарської ді¬яльності Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» здійснюються на основі договорів. Комунальне підприємство «Трускавецька міська лікарня» вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не супере¬чать законодавству України.

Комунальне підприємство «Трускавецька міська лікарня» здійснює оперативний та бухгалтерський об¬лік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність. Пер¬сональну відповідальність за цю ділянку роботи Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» несе головний лікар та головний бухгалтер Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня».Ми завжди раді допомогти Вам!

главная


главная


главная


главная


главная


главная


главная


Державний реєстр виборців